1
ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ I – Предмет и общи положения
1. С тези Общи условия на договора между „ИНТЕРКАМ”ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Хитрино, ул. „Мир” №1, ЕИК: 202534866, наричано по-долу „ОПЕРАТОР” и неговите крайни потребители, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за осъществяване на обществени електронни съобщения, съгласно Удостоверение на Комисията за регулиране на съобщенията, издадено на ОПЕРАТОРА, чрез използването на съответните мрежи и услуги.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически и/или юридически лица.

РАЗДЕЛ II – Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА
4. ОПЕРАТОРЪТ осигурява некомутируема връзка между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно стандарта и технологичните възможности на мрежата:
4.1. Услуги за осъществяване на интернет достъп:
- неограничен достъп до широколентов интернет – Услугата предоставя ползване на неограничен като обем трафик при лимитирана скорост в рамките на цялото денонощие. За активирането й ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по свой избор заплащат услуга в зависимост от избраната скорост и период по ОФЕРТА на ОПЕРАТОРА. Заплатената услуга важи за съответен период, като достъпът до интернет се спира на същия ден, на който е извършено плащането след определения брой месеци. Услугата се предплаща.
- свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА – ОПЕРАТОРЪТ свързва ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към МРЕЖАТА след подадена ЗАЯВКА за това. ЗАЯВКАТА се подава лично в офиса на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ сключва индивидуален договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ за физическото му свързване към МРЕЖАТА.
4.2. Безплатни услуги – Безплатни услуги, свързани с предоставяне на информация за далекосъобщителните услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА: техническа поддръжка 24ч.
4.3. Обхватът на услугите може да се разширява, като ОПЕРАТОРЪТ своевременно ще уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за това.
5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават неограничен достъп до всички безплатни услуги с ограничена негарантирана скорост в зоната на обслужване на МРЕЖАТА.
6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства по пазарни цени. За всички продадени устройства е осигурен 24 или 12 месеца гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване.
6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица, съвместими с мрежата на оператора, което се установява след извършен тест на оборудването в Техническия офис на ОПЕРАТОРА.
6.2. ОПЕРАТОРЪТ може да отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем.
7. ОПЕРАТОРЪТ активира услугата/ите, съгласно сключения договор за услуги с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 3 работни дни от датата на плащане на цената, определена за всяка услуга в т.19 от РАЗДЕЛ IX.
РАЗДЕЛ III – Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИ – договор за услуги
8. ОПЕРАТОРЪТ сключва безсрочни индивидуални договори със своите ПОТРЕБИТЕЛИ, освен в случаите на писмено искане от тях за срочен такъв или при свързване на ПОТРЕБИТЕЛИ, участващи в някаква промоционална програма. Всеки срочен индивидуален договор става безсрочен при изтичане на срока, освен при наличие на молба за прекъсване на договора 15 дни преди изтичане на срока и при липса на задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ; услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ; срока за ползване на услугите; лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ; адрес за кореспонденция и други.
9. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:
9.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
9.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
9.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.
РАЗДЕЛ IV – Права на ОПЕРАТОРА
10. ОПЕРАТОРЪТ има право:
10.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по РАЗДЕЛ II от тези Общи условия;
10.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в РАЗДЕЛ IX на тези Общи Условия;
10.3. да дава указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
10.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства, съгласно т. 6 от тези Общи условия;
10.5. да спира предоставянето на услуги, изключва ПОТРЕБИТЕЛИ от МРЕЖАТА и може да откаже сключване на нов договор при неизпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛИ по тoчки 16.4, 16.5, 16.12, 16.21 и 16.22 незабавно след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява от технически екип на ОПЕРАТОРА след отиване на място;
10.6. да констатира с протокол съставен от него нарушения във връзка с IP адрес и/или MAC адрес и опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване.
10.7. да получава обезщетенията, предвидени в т. 18 на тези Общи условия;
10.8. да прекъсва временно предоставяне на услуги при извършване на профилактика, ремонти и настройки на МРЕЖАТА;
10.9. да упълномощава трети лица да сключват от негово име и за негова сметка договори за услуги с лицата, желаещи да станат ПОТРЕБИТЕЛИ на МРЕЖАТА, както и да събират плащания от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по договорите за услуги от негово име, като информира съществуващите и потенциалните потребители по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване;
10.10. да променя цените на предоставяните услуги. Промяната на цените влиза в сила след уведомяване на абоната по съответния ред и съгласието му за продължаване на договора. Отказът за заплащане на увеличената цена на услугата, предоставен в писмен вид или на място в офиса на дружеството, ще се счита за отказ от ползването на услугата, съответно – за прекратяване на договора между страните.
10.11. да предлага намаление на цената или отстъпки при едновременно или свързано закупуване на пакети от услуга(и) и устройство/а или на две или повече услуги, както и по време на промоции;
10.12. да прекрати договора за услуги, в случай че ПОТРЕБИТЕЛ няма платена/активирана интернет услуга повече от 45 (четиридесет и пет) дни след датата му на последно плащане;
10.13. да ограничи без предупреждение достъпа до част от услугите или да прекрати договора за услуги при нарушение на някое от посочените в Раздел VII задължения, и/или в случай че има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява трафик с цел реализиране на собствена печалба;
10.14. да прави изменения в технологията или структурата на МРЕЖАТА и да разширява обхвата на предоставяните услуги.
РАЗДЕЛ V – Задължения на ОПЕРАТОРА
11. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
11.1. Да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
- безопасността на потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
- качеството на услугите, включително информационни услуги в зоните на обслужване на МРЕЖАТА, както и обновяващи се поне веднъж дневно страници за проверка на интернет трафика, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства;
11.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 11.1 ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
- да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
- да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
- да използва технически изправни далекосъобщителни устройства;
11.3. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА;
11.4. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
11.5. Да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
11.6. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на фейсбук страницата си и на сайта си intercambg.eu за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при
извършване на профилактики, ремонти или поради развитие на МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване, освен в случай на форсмажорни обстоятелства;
11.7. Да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в продължение на 6 (шест) месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ при писмено искане разпечатка от тези разплащания;
11.8. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
11.9. Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т.7 от тези Общи условия;
11.10. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и да привежда МРЕЖАТА в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок след отпадане на причините;
11.11. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 48 часа, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства, като срокът за отстраняване на повредата не трябва да надвишава 15 дни. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и/или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;
11.12. Да възстанови за своя сметка общите части на кабелната МРЕЖА при повреда, дължаща се на природни бедствия или явления. Срокът за отстраняване на аварии, дължащи се на природни бедствия е 15 (петнадесет) календарни дни;
11.13. Да оповести адрес и телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
11.14. Да уведомява по подходящ начин във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
11.15. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
11.16. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно т.15.7 и 15.8 от тези Общи условия;
11.17. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;
11.18. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
11.19. Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно законовите изисквания и да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;
11.20. Да съхранява информацията за достъп до интернет на всички ПОТРЕБИТЕЛИ съгласно законовите изисквания. Информацията съдържа точно време на свързване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ към сървърите на ОПЕРАТОРА за достъп до
интернет, продължителност на свързване и количеството генериран трафик през това време;
12. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за съдържанието на обменяната от крайните ПОТРЕБИТЕЛИ информация в МРЕЖАТА.
13. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми:
13.1. свързани със сигурността и със софтуера на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, възникнали в резултат на неправомерно проникване в компютрите им от страна на външни лица от МРЕЖАТА или през интернет, вируси, spy-ware и др;
13.2. свързани с хардуерните устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, възникнали в резултат на природни бедствия, проблеми с електрозахранването, наводнения, гръмотевични бури и др;
13.3. свързани със състоянието на кабела, свързващ крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ и най-близкото устройство от МРЕЖАТА;
14. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при влошаване или прекъсване на предлаганите услуги при нарушаване целостта на МРЕЖАТА от трети лица;
ните услуги при нарушаване целостта на МРЕЖАТА от трети лица;
РАЗДЕЛ VI – Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
15. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
15.1. да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;
15.2. да получават услугите по Раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;
15.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 11.13 от тези Общи условия за проблеми, свързани с ползването на услугите;
15.4. да искат информация и справки по телефона съгласно т. 11.15 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
15.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.11.17 от тези Общи условия;
15.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
15.7. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 15 дневно писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са сключили с ОПЕРАТОРА срочен договор /анекс към договор/ за промоционална програма или услуга, могат да го прекратят само ако е предвидена такава възможност и/или по начина описан в договора;
15.8. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание за период не по-малък от 2 и не по-голям от 6 месеца след подаване на писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА само, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не участват в промоционална програма и/или имат сключен срочен договор за ползване на услуги;
15.9. да изискат техническа помощ или консултации от ОПЕРАТОРА, в случай че не могат да се възползват от предоставените услуги поради проблем, независещ от ОПЕРАТОРА, срещу заплащане по ОФЕРТА;
РАЗДЕЛ VII – Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
16. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
16.1. да осигурят функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, необходимо за свързване към Интернет, включително мрежова карта; инсталирана и коректно функционираща Операционна система; занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация;
16.2. да осигурят безпрепятствен и денонощен достъп до техни помещения с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
16.3. с подписването на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си ОПЕРАТОРА да ползва общи части на сградата, в която е разположен имота, включително слаботокова и коаксиална инфраструктура с цел полагане на кабели и абонатни отклонения. ПОТРЕБИТЕЛЯТ урежда спорни въпроси със собствениците на идеални части от сградата сам и за своя сметка;
16.4. да не извършват промени в МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и да не допускат трети лица да извършват такива;
16.5. да не подават сигнал на трети лица;
16.6. да не зареждат, съхраняват, разпространяват, използват или предават файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, троянски коне, нежелана поща (spam) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи;
16.7. да не включват допълнителни устройства, свързани с използването или предоставянето на услугата без разрешението на ОПЕРАТОРА;
16.8. да не променят своя IP адрес и/или МАС адрес. Забранени са всякакви опити за нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното ползване;
16.9. да осъществяват връзка със сървърите на ОПЕРАТОРА с предоставените им права за достъп само от едно място в даден момент;
16.10. да не използват или споделят предоставяната им услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в индивидуалния им договор;
16.11. при наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа му до Интернет до отстраняването на проблема;
16.12. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 16.4 и т.16.5. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
16.13. при желание за временно прекратяване ползването на услуги съгл. т. 15.8 от МРЕЖАТА, да уведомят писмено ОПЕРАТОРА 15 (петнадесет) дни преди желаната дата, като заплатят съответстващата на срока на предизвестието част от абонаментната цена;
16.14. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;
16.15. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радио съоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС №175 от 07.08.2002, Обн. ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 и последващите изменения);
16.16. да заплащат на ОПЕРАТОРА разходите за отстраняване на проблем само в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за възникналия проблем или проблемът е от негов кабел или крайно устройство;
16.17. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в Раздел IX от тези Общи условия;
16.18. да заплащат абонаментните цени по т. 19 от тези Общи условия, в случай на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
16.19. при подадени уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите, да заплащат реално дължимата цена, доказана след извършена от дружеството проверка;
16.20. да уведомяват писмено в срок от 7 (седем) дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 31.2 от тези Общи условия;
16.21. да не извършват или допускат други лица да извършват от неговото крайно устройство заплашителни или обидни действия до други лица, или такива, които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски и други права, или такива, изпращането и получаването, на които нарушават законовия ред на страната или съдържат призиви за извършване на насилствени действия;
16.22. да не извършват или да допускат други лица да осъществяват с неговото потребителско име (account) трафик с цел реализиране на собствена печалба;
16.23. да заплащат дължимата цена за повторно свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА при незаплащане на услуга за осъществяване на интернет достъп съгл. т. 4.1 в продължение на три последователни месеца.
16.24. След уведомяване на абонатите относно промяна в настоящите Общи условия и ОФЕРТАТА с цените на ОПЕРАТОРА по реда на т. 22 от същите условия, да приеме или откаже същите в предвидените срокове. Приемането на условията се удостоверява писмено и/или със заплащане на съответните нови цени на услугите. Отказът, предоставен по описания в настоящите условия ред, е основание за прекратяване на договора от страна на абоната, като в случая, не се дължат обезщетения или неустойки.
РАЗДЕЛ VIII – Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
17. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.
18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.
РАЗДЕЛ IX – Финансови условия
19. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действаща ОФЕРТА, както следва:
19.1. Цена за интернет услуга, осигуряваща достъп до услугите, описани в Раздел II, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Абонаментна цена се заплаща в деня на изтичане на предходния период, която да покрие стойността и/или да определи вида на ПОТРЕБИТЕЛЯТ в рамките на периода. Възможно е доплащане през целия период до по-голям пакет услуги. Пакетът услуги важи за периода, за който са активирани. Минималната задължителна месечна абонаментна цена, която трябва да заплати крайният ПОТРЕБИТЕЛ е равна на стойността на най-малкия интернет пакет по ОФЕРТА на ОПЕРАТОРА.
19.2 Цена за свързване към МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА – заплаща се от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай че няма активирана услуга за осъществяване на интернет достъп, съгл. т. 4.1.
20. Всички плащания се извършват:
20.1. в брой във всички офиси и каси, обслужващи мрежата на ОПЕРАТОРА;
20.2. по банков път, с банкови детайли, оповестени в договора. Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумaтa по сметката на ОПЕРАТОРА;
20.3.чрез системата Ерау – където и когато е приложимо;
20.4.чрез системата Easypay – където и когато е приложимо.
21. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получено плащане при всяка от използваните форми на разплащане.
22. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги, като прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги чрез предоставянето й на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си, както и като я публикува на интернет страницата на дружеството за сведение на заинтересованите лица.
При промяна в Общите условия по сключения договор, ОПЕРАТОРЪТ уведомява абонатите на дружеството за настъпилите изменения в 7 – дневен срок от възникване на обстоятелството на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.
Абонатът е длъжен в едномесечен срок от получаване на съобщението да уведоми ОПЕРАТОРА, писмено или на място в офиса, дали приема новите условия или не. Измененията в общите условия обвързват абонатите на дружеството, уведомени по съответния ред за настъпилите изменения, включително в случаите, в които след изтичане на едномесечния срок не са упражнили правото си да съобщят писмено или заявят в офиса приемането или не на новите условия.
услугите, които възнамерява да използва
РАЗДЕЛ X – Продължаване и прекратяване на договора за услуги
23. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:
23.1. по взаимно съгласие, изразено писмено от страните;
23.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в условията на т. 15.7 или т. 16.24 от тези Общи условия;
23.3. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, в случай на неплащане на цените от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по т. 19 в сроковете, определени в т. 10.12 от тези Общи условия;
23.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията по т. 16 от тези Общи условия;
23.5. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на сроковете по т. 15.8 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
23.6. едностранно при системно нарушение на настоящите Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, въпреки отправеното му от ОПЕРАТОРА предупреждение;
23.7. незабавно, при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;
23.8. незабавно, по силата на акт на компетентен държавен орган
РАЗДЕЛ XI – Решаване на спорове
24. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
РАЗДЕЛ XII – Изменения и допълнения на Общите условия
25. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията съгласно действащото законодателство.
26. ОПЕРАТОРЪТ по подходящ начин прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им и важат по отношение на всички заинтересовани лица – потенциални абонати на дружеството, включително след влизането им в сила по отношение на заварените абонати.
При сключването на договор, на новите абонати се предоставя екземпляр от Общите условия.
Съгласието на потребителя с Общите условия се удостоверява с неговият подпис.
27. Измененията и допълненията в Общите условия влизат в сила по отношение на заварените абонати на дружеството при условията и сроковете, описани в т. 22 от тези условия.
РАЗДЕЛ XIII – Приложим закон
28. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.
РАЗДЕЛ XIV – Определения
29. По смисъла на тези Общи условия:
29.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
а) извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, гръмотевични бури, наводнения, земетресения и т.н.
б) причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранване и т.н.
29.2. КОМУТАТОР – устройство, предназначено за пряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна МРЕЖА, към което се свързва кабелът на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
29.3. МРЕЖА – система от магистрални кабелни трасета и комутатори, образуваща далекосъобщителна МРЕЖА за пренос на данни, собственост на ОПЕРАТОРА.
10
РАЗДЕЛ XV – Допълнителни условия
30. В договора страните се идентифицират, както следва:
30.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, Идентификационен номер, ДДС номер и банкова сметка;
30.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
а) физическо лице – с име и номер на документ за самоличност. ЕГН по документи за самоличност, постоянен адрес по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение, договор за наем и др.)
б) едноличен търговец – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, Идентификационен номер, ДДС номер и лицето, което го представлява.
в) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, Идентификационен номер, ДДС номер и лицето, което го представлява.
31. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.
31.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
31.2. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени ако са изпратени на посочения в договора адрес.